Fortrolighedspolitik/Privatlivspolitik (dansk)

Kræss driver https://kraess.dk webstedet, der leverer webshoppen kraess.dk (herefter benævnt service).

Denne side bruges til at informere webstedets besøgende om vores politikker med indsamling, brug og videregivelse af personlige oplysninger, hvis nogen har besluttet at bruge vores service.

Hvis du vælger at bruge vores service, accepterer du indsamling og brug af oplysninger i forbindelse med denne politik. De personlige oplysninger, vi indsamler, bruges til at levere og forbedre tjenesten. Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger med nogen undtagen som beskrevet i denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger.

Betingelserne, der bruges i denne fortrolighedspolitik, har de samme betydninger som i vores vilkår og betingelser, som er tilgængelige på https://kraess.dk, medmindre andet er defineret i denne fortrolighedspolitik. Vores privatlivspolitik blev oprettet ved hjælp af skabelonen til privatlivspolitik og skabelonen for ansvarsfraskrivelse.

Information indsamling og brug

For en bedre oplevelse, mens du bruger vores service , kan vi kræve, at du giver os visse personligt identificerbare oplysninger, herunder, men ikke begrænset til dit navn, telefonnummer og postadresse. De oplysninger, vi indsamler, bruges til at kontakte eller identificere dig.

Logdata

Vi vil informere dig om, at hver gang du besøger vores tjeneste, indsamler vi oplysninger, som din browser sender til os, der kaldes Logdata. Disse logdata kan omfatte oplysninger såsom din computers Internet Protocol-adresse (“IP”), browserversion, sider på vores tjeneste, som du besøger, tidspunktet og datoen for dit besøg, den tid, der er brugt på disse sider og anden statistik.

Cookies

Cookies er filer med en lille mængde data, der ofte bruges til en anonym unik identifikator. Disse sendes til din browser fra det websted, du besøger, og gemmes på din computers harddisk.

Vores hjemmeside bruger disse “cookies” til at indsamle information og forbedre vores service. Du har mulighed for enten at acceptere eller afvise disse cookies, og vide, hvornår en cookie bliver sendt til din computer. Hvis du vælger at afvise vores cookies, kan du muligvis ikke bruge nogle dele af vores service.

Service-udøvere

Vi kan ansætte tredjepartsvirksomheder og enkeltpersoner på grund af følgende årsager:

For at lette vores service;
At levere Tjenesten på vores vegne;
At udføre Service-relaterede tjenester; eller
For at hjælpe os med at analysere, hvordan vores service bruges.
Vi vil informere vores servicebrugere om, at disse tredjeparter har adgang til dine personlige oplysninger. Årsagen er at udføre de opgaver, der er tildelt dem på vores vegne. De er dog forpligtet til ikke at videregive eller bruge oplysningerne til andet formål.

Sikkerhed

Vi værdsætter din tillid til at give os dine personlige oplysninger, og derfor stræber vi efter at bruge kommercielt acceptable midler til at beskytte dem. Men husk, at ingen metode til transmission via internettet eller metode til elektronisk opbevaring er 100% sikker og pålidelig, og vi kan ikke garantere dets absolutte sikkerhed.

Links til andre sider

Vores service kan indeholde links til andre sider. Hvis du klikker på et link fra en tredjepart, vil du blive sendt til dette websted. Bemærk, at disse eksterne sider ikke drives af os. Derfor anbefaler vi dig kraftigt at gennemgå disse websteds privatlivspolitik. Vi har ingen kontrol over og påtager os intet ansvar for indhold, privatlivspolitikker eller praksis på tredjepartswebsteder eller -tjenester.

Børns privatliv

Vores tjenester henvender sig ikke til personer under 13 år. Vi indsamler ikke bevidst personlige identificerbare oplysninger fra børn under 13 år. I tilfælde af at vi opdager, at et barn under 13 år har givet os personlige oplysninger, sletter vi straks dette fra vores servere. Hvis du er forælder eller værge, og du er opmærksom på, at dit barn har givet os personlige oplysninger, bedes du kontakte os, så vi kan udføre de nødvendige handlinger.

Ændringer af denne privatlivspolitik

Vi opdaterer muligvis vores privatlivspolitik fra tid til anden. Derfor anbefaler vi dig at gennemgå denne side med jævne mellemrum for eventuelle ændringer. Vi vil underrette dig om ændringer ved at offentliggøre den nye privatlivspolitik på denne side. Disse ændringer træder i kraft straks efter, at de er offentliggjort på denne side.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller forslag til vores privatlivspolitik, tøv ikke med at kontakte os.


Private Policy (english)

Kræss operates the https://kraess.dk website, which provides the webshop (hereinafter referred to as service)

This page is used to inform website visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation with this policy. The Personal Information that we collect are used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at https://kraess.dk, unless otherwise defined in this Privacy Policy. Our Privacy Policy was created with the help of the Privacy Policy Template and the Disclaimer Template.

Information Collection and Use

For a better experience while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to your name, phone number, and postal address. The information that we collect will be used to contact or identify you.

Log Data

We want to inform you that whenever you visit our Service, we collect information that your browser sends to us that is called Log Data. This Log Data may include information such as your computer’s Internet Protocol (“IP”) address, browser version, pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with small amount of data that is commonly used an anonymous unique identifier. These are sent to your browser from the website that you visit and are stored on your computer’s hard drive.

Our website uses these “cookies” to collection information and to improve our Service. You have the option to either accept or refuse these cookies, and know when a cookie is being sent to your computer. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

  • To facilitate our Service;
  • To provide the Service on our behalf;
  • To perform Service-related services; or
  • To assist us in analyzing how our Service is used.

We want to inform our Service users that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

Our Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over, and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

Our Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personal identifiable information from children under 13. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, we advise you to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately, after they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.