Handelsvilkår

Altid 30 dages retturet når du handler i Kræss

Betaling

Kræss modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, Mobilepay, VISA Electron, Mastercard og JCB.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er inkl. moms.

Kræss bruger en godkendt betalingsserver (DIBS), der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Levering ved forsendelse til pakkeshop og privatadresse.

Vi leverer med GLS til pakkeshop eller privatadresse.

Fragtprisen starter fra 29.- kr. men kan variere i forhold til vægt og størrelse. Vi har fri fragt ved køber over 499.- kr. inkl. moms. Enkelte varer kan ikke leveres, men kan kun afhentes i vores butik.

Du kan finde mere information om fragt, leveringstid og priser her.

Kræss bruger GLS som leverandør af produkter købt i webshoppen. Bestillingsfrist for pakker til afsendelse samme dag er kl. 11.00 mandag til fredag. Leveringstiden i Europa er normalt 2-5 hverdage. Leveringstiden er resten af verdenen er op til 20 dage.

Det er dit ansvar at holde sig opdateret om fragtfirmaets politik og hvordan og hvornår pakken skal afhentes eller modtages (ikke pakkeshop eller på hjemmeadresse). Du modtager en email og sms når pakken kan afhentes eller leveres (Track & Trace). Det er ikke Kræss ansvar at holde modtageren orienteret om pakkens levering såfremt at email og/eller telefonnummer ikke er indtastet korrekt ved køb på vores webshop. Husk derfor altid at tjekke at dine oplysninger er korrekte når du handler.

Hvis du ikke har modtaget en sms eller mail fra fragtfirmaet senest 36 timer efter gennemført køb på vores webshop bedes du kontakte os.

Såfremt at du ikke afhenter pakken i pakkeshoppen eller er hjemme til at modtagen pakken, sendes pakken tilbage til Kræss butik på Blågårdsgade 17 i København. Modtageren vil modtage en email fra Kræss når pakken returneres til Kræss butik. Pakken kan herefter afhentes i Kræss butik indenfor 60 dage. Modtager har også mulighed for at få pakken gensendt. Prisen for gensendelse vil stå i mailen og afhænger af pakkens vægt.

Hvis du vælger at sende pakken til en anden adresse end din egen er det dit ansvar at indtaste alle informationer korrekt.

Afhentning i Kræss butik

Det er gratis at afhente din pakke i vores butik på Blågårdsgade 17, 2200 KBH N.

Hvis du vælger at afhente din pakke i vores butik, vil du modtage en mail når du kan afhente pakken i vores butik. Du vil modtage mailen senest 36 timer efter gennemførsel af købet.

Du har 60 dage til at afhente din pakke. Hvis du ikke kan nå at afhente pakken i Kræss indenfor 60 dage bedes du sende os en mail til mere@kraess.dk.

Forbehold for udsolgte varer

Vi tager forbehold for udsolgte varer.

Hvis du gennemfører et køb i vores webshop og vi opdager at varen alligevel ikke er på lager, refunderer vi beløbet. Kræss kan ikke holdes til ansvar for at genskaffe produktet så ordren kan gennemføres på et senere tidspunkt.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet/ydelsen.

Kræss vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Ved returnering
Rettes henvendelse til og reklamationer sendes til:

Kræss
Blågårdsgade 17A
2200 KBH N

Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

Refusion

Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Der gives 30 dages fuld returret på varer købt i vores Webshop.
Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren.

Returneringsomkostninger skal du selv afholde.

30 dages fortrydelsesret ved køb i vores fysiske butik

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 30 efter købet og fra fortrydelsen. Du kan kun returnere varer som ikke har synlige brugsspor, er taget i brug eller har skader som betyder at den ikke længere er salgsbar.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Fortrydelsesret ved online køb

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 30 efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 30 dage efter returnere forsendelsen.

Meddelelsen skal gives pr. mail på mere@kraess.dk. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Vi sender vil sende dig et returlabel som du skal printe og bruge til at sende pakken retur med GLS.

Du kan også vælge at benytte vores standard fortrydelsesformular. Du skal sende den som en vedhæftet fil til vores mail. Den finder du herhttps://kraess.dk/wp-content/uploads/2019/12/kraessfortrydelseformular.docx

Varens stand, når du sender den retur efter online køb

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Klagemuligheder – oversigt og links

Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: mere@kraess.dk

Trading conditions (english)

30 days return policy

Here you can find information about rates for shipping outside Denmark.

Payment

Kræss receives payment with Dankort / VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard and JCB.All amounts are in DKK. Danish kroner and is incl. VAT.

Kræss uses an approved payment server (DIBS) that encrypts all your card information with SSL (Secure Socket Layer) protocol. This means that you cannot read your information.

Delivery by shipment to parcel shop and private address.

We deliver with GLS to parcel shop or private address.


The shipping price starts from DKK 29. but can vary in relation to weight and size. We have free shipping on buyers over DKK 499 incl. VAT. Some items can not be delivered, but can only be picked up in our store.
You can find more information about shipping, delivery time and prices here.
Kræss uses GLS as a supplier of products purchased in the webshop. The order deadline for packages to be sent the same day is at 11.00 Monday to Friday. Delivery time in Europe is usually 2-5 business days. Delivery time is the rest of the world is up to 20 days.
It is your responsibility to stay up to date on the shipping company’s policy and how and when the package is to be picked up or received (not the parcel shop or home address). You will receive an email and text message when the package can be picked up or delivered (Track & Trace). It is not Kræss’ responsibility to keep the recipient informed about the delivery of the package if the email and / or telephone number has not been entered correctly when purchasing on our webshop. Therefore, always remember to check that your information is correct when you shop.
If you have not received an SMS or email from the shipping company within 36 hours of completing the purchase on our webshop, please contact us.
If you do not pick up the package in the package shop or are at home to receive the package, the package is sent back to Kræss store on Blågårdsgade 17 in Copenhagen. The recipient will receive an email from Kræss when the package is returned to Kræss’ store. The package can then be picked up in Kræss’ store within 60 days. The recipient also has the option of having the package resent. The price for return will be in the email and depends on the weight of the package.
If you choose to send the package to an address other than your own, it is your responsibility to enter all information correctly.

Pick up at Kræss store

It is free to pick up your package in our store at Blågårdsgade 17, 2200 KBH N.


If you choose to pick up your package in our store, you will receive an email when you can pick up the package in our store. You will receive the email within 36 hours of completing the purchase.
You have 60 days to pick up your package. If you can not pick up the package in Kræss within 60 days, please send us an email to mere@kraess.dk.

Sold out products

Some products might not be available, even though your ordrer has been processed.
If you make a purchase in our webshop and we discover that the item is not in stock, we will refund the amount. Kræss cannot be held responsible for repurchasing the product so that the order can be executed at a later date.

Warrenty

A 2-year warranty is granted under the Purchase Act. Our right of complaint applies to defects in material and/or fabrication

The complaint does not apply to errors or damage caused by incorrect use of the product/service.

Kræss will cover return costs to a reasonable extent.

Upon return

Inquiry and complaints are sent to:

Kræss
Blågårdsgade 17A
2200 KBH N

Reimbursement

If there is a refund, please send your bank details so we can transfer the agreed amoun

Cancellation

30 days full return policy is given for goods purchased in our Webshop.
The period is counted from the day you receive the order.

You will have to pay return costs yourself.

Cancellation must be reported to us within 30 days of purchase and from the cancellation you must return within 30 days after the shipment.

The notification must be given per. email at mere@kraess.dk. In the notice you must clearly indicate to us that you wish to exercise your right of withdrawal.

You can also choose to use our standard cancellation form and send by return. You can find it here: https://kraess.dk/wp-content/uploads/2019/12/kraessfortrydelseformular.docx

The condition of the item when you return it

You are only liable for any deterioration in the value of the product due to handling other than what is necessary to determine the nature, properties and manner of operation of the product. In other words – you can try the item in the same way as if you tried it in a physical store.

If the item is tried in addition to what is described above, we consider it used, which means that upon cancellation of the purchase you will only receive part or none of the purchase amount, depending on the trade value of the item.

In order to receive the full purchase amount, you must do the same as you can in a physical store. You may try the item, but do not use it for real use.

Complaints – overview and links:
If you have a complaint about a product purchased in our Webshop, a complaint can be sent to:

The Competition and Consumer Agency’s Center for Complaints
Carl Jacobsens Road 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

If you are a consumer domiciled in another EU country, you can state your complaint in the EU Commission’s online complaint platform.

The platform can be found here: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
If you make a complaint here, you must state our E-mail address: mere@kraess.dk