Returnering (dansk)

Reklamationsret
Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet/ydelsen.

Kræss vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Ved returnering
Rettes henvendelse til og reklamationer sendes til:

Kræss
Blågårdsgade 17A
2200 KBH N

Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

Refusion
Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Fortrydelsesret
Der gives 30 dages fuld returret på varer købt i vores Webshop.
Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren.

Returneringsomkostninger skal du selv afholde.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen.

Meddelelsen skal gives pr. mail på mere@kraess.dk. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan også vælge at benytte vores standard fortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du her: https://kraess.dk/wp-content/uploads/2019/12/kraessfortrydelseformular.docx

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Klagemuligheder – oversigt og links:
Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: mere@kraess.dk

Return policy (english)

Warrenty
A 2-year warranty is granted under the Purchase Act. Our right of complaint applies to defects in material and/or fabrication.

The complaint does not apply to errors or damage caused by incorrect use of the product/service.

Kræss will cover return costs to a reasonable extent.

Upon return
Inquiry and complaints are sent to:

Kræss
Blågårdsgade 17A
2200 KBH N

Reimbursement
If there is a refund, please send your bank details so we can transfer the agreed amount.

Cancellation
30 days full return policy is given for goods purchased in our Webshop.
The period is counted from the day you receive the order.

You will have to pay return costs yourself.

Cancellation must be reported to us within 14 days of purchase and from the cancellation you must return within 14 days after the shipment.

The notification must be given per. email at mere@kraess.dk. In the notice you must clearly indicate to us that you wish to exercise your right of withdrawal.

You can also choose to use our standard cancellation form and send by return. You can find it here: https://kraess.dk/wp-content/uploads/2019/12/kraessfortrydelseformular.docx

The condition of the item when you return it
You are only liable for any deterioration in the value of the product due to handling other than what is necessary to determine the nature, properties and manner of operation of the product. In other words – you can try the item in the same way as if you tried it in a physical store.

If the item is tried in addition to what is described above, we consider it used, which means that upon cancellation of the purchase you will only receive part or none of the purchase amount, depending on the trade value of the item.

In order to receive the full purchase amount, you must do the same as you can in a physical store. You may try the item, but do not use it for real use.

Complaints – overview and links:
If you have a complaint about a product purchased in our Webshop, a complaint can be sent to:

The Competition and Consumer Agency’s Center for Complaints
Carl Jacobsens Road 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

If you are a consumer domiciled in another EU country, you can state your complaint in the EU Commission’s online complaint platform.

The platform can be found here: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
If you make a complaint here, you must state our E-mail address: mere@kraess.dk